Staffyou

Algemene voorwaarden

voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

 • In deze algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  “ABU-cao”
  de cao voor Uitzendkrachten die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst tussen Staffyou en de Uitzendkracht.
  “Inleenovereenkomst”
  de overeenkomst tussen Staffyou en een Inlener waarin de specifieke Voorwaarden worden opgenomen waaronder een Uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve en onder leiding en toezicht van een Inlener.
  “Inlener”
  iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Staffyou voorziet van Uitzendkrachten.
  “Inlenerstarief”
  het bedrag per tijdseenheid dat de Inlener aan Staffyou verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht. Het omvat de kosten van de arbeid waaronder loonkosten, loonheffing en sociale premies, alsmede een marge voor de dienstverlening van Staffyou.
  “Platform”
  Het platform dat via het internet oproepbaar is met het adres www.staffyou.nl, evenals andere (eventueel) aan Staffyou verbonden domeinnamen en (web)applicaties, allen geëxploiteerd door Staffyou.
  “Staffyou”
  Staffyou B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, kantoorhoudende te (3072 AP), Rotterdam aan de Wilhelminakade 99, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 65425154, die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan een Inlener Uitzendkrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve en onder leiding en toezicht van deze Inlener.
  “Uitzendkracht”
  iedere natuurlijke persoon die door – direct en/of indirecte - tussenkomst van een Staffyou werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve en onder leiding en toezicht van een Inlener.
  “Uitzendovereenkomst”
  de arbeidsovereenkomst waarbij de Uitzendkracht door Staffyou ter beschikking wordt gesteld aan een Inlener om krachtens een door deze met Staffyou gesloten Inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die Inlener.
  “Voorwaarden”
  deze algemene Voorwaarden van Staffyou.
 • Tenzij deze Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepaalt, geldt bij de interpretatie van deze Voorwaarden het volgende:
  • een verwijzing in deze Voorwaarden naar een "artikel", geldt als verwijzing naar een artikel bij of van deze Voorwaarden;
  • een verwijzing naar een persoon geldt als een verwijzing naar een natuurlijk persoon, een personenvennootschap of een rechtspersoon;
  • het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa;
  • de aanhef, kopjes en nummering van artikelen (of onderdelen daarvan) in of bij deze Voorwaarden zijn slechts opgenomen ter vergemakkelijking van het gebruik en hebben geen invloed op de interpretatie ervan;
  • juridische termen verwijzen alleen naar Nederlandse juridische begrippen, verwijzingen naar Nederlandse juridische termen of concepten zijn eveneens van toepassing waar het bedoelde juridische concept niet bestaat buiten Nederland, en indien nodig, houdt zij onder meer een verwijzing in naar de juridische term of het juridische concept in een jurisdictie buiten de Nederlandse die de betekenis van deze Nederlandse juridische term of concept zo dicht mogelijk benadert;

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Staffyou, en op iedere Inleenovereenkomst tussen, Staffyou en een Inlener waarop Staffyou deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Staffyou en een Inlener, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 • De Inlener met wie eenmaal op deze Voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met de Staffyou gesloten Inleenovereenkomst en/of aanbieding (hieronder wordt tevens verstaan een daaropvolgende feitelijk ingeleende Uitzendkracht) in te stemmen.
 • Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
 • Staffyou is niet gebonden aan algemene Voorwaarden van de Inlener voor zover die afwijken van deze Voorwaarden. Door middel van het inlenen van een door de Staffyou aangeboden Uitzendkracht, gaat de Inlener uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden en dat zijn eventuele eigen algemene Voorwaarden derhalve worden uitgesloten.
 • Deze Voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde Voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten Inleenovereenkomsten, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING VAN DE INLEENOVEREENKOMST

 • De Inleenovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de Inlener (waaronder ook wordt verstaan het per e-mail of ander social medium overeenkomen van de Voorwaarden waaronder de Uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld) of doordat Staffyou feitelijk Uitzendkrachten ter beschikking stelt aan de Inlener.
 • De specifieke Voorwaarden waaronder de Uitzendkracht door de Staffyou ter beschikking wordt gesteld aan de Inlener zijn opgenomen in de Inleenovereenkomst.
 • Een wijziging of aanvulling van de Inleenovereenkomst wordt pas van kracht nadat deze door Staffyou schriftelijk is bevestigd.

ARTIKEL 4 - WIJZE VAN FACTURERING

 • De facturen van Staffyou zijn, tenzij anders afgesproken, gebaseerd op de ingevulde en door de Inlener voor akkoord bevonden tijdverantwoording, alsmede het Inlenerstarief en eventueel bijkomende toeslagen en (on)kosten.
 • De Inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording door de Inlener via het Platform van Staffyou, uiterlijk op de eerste woensdag van de week nadat de Uitzendkracht werkzaamheden ten behoeve van Inlener heeft verricht. Staffyou zal uiterlijk op de eerste woensdag om 17.00 van de opvolgende werkweek nadat de werkzaamheden ten behoeve van Wederpartij zijn verricht tot automatische accordering van de tijdverantwoording overgaan. Van het voorgaande kan slechts worden afgeweken, mits dit schriftelijk is overeengekomen tussen Staffyou en Inlener.
 • Bij verschil tussen de bij Staffyou ingeleverde tijdverantwoording en de door de Inlener behouden gegevens daarvan, geldt de bij Staffyou ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de Inlener het tegendeel aantoont. Indien en voor zover er na uitbetaling aan de Uitzendkracht op basis van de tijdverantwoording c.q. bewijs door Inlener aantoonbaar is dat teveel c.q. te weinig is gefactureerd, dan zullen Staffyou en Inlener met elkaar in overleg treden over de wijze waarop het tekort c.q. overschot tussen hen beiden vereffend zal worden.
 • Als de Uitzendkracht de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan Staffyou het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Inlener aantoont dat voornoemde tijdverantwoording door Inlener correct is.
 • Als de Inlener niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan de Staffyou besluiten om de Inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden.
 • Als de Inlener, nadat de Uitzendkracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de Inlener verplicht tot betaling van het Inlenerstarief over ten minste drie uren per oproep als:
  • de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de werktijden niet zijn vastgelegd; of
  • de Inlener de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd.
  • sprake is van een oproepovereenkomst in de zin van het per 1 januari 2020 geldende artikel 7:628a lid 9 BW.
 • De Inlener draagt er zorg voor dat de facturen van Staffyou zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.
 • Uitsluitend indien Staffyou beschikt over een G-rekening kan de Inlener Staffyou verzoeken om in overleg te treden over de mogelijkheid dat de Inlener een percentage van het gefactureerde bedrag op de betreffende rekening stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voor noemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt.
 • Op eerste schriftelijk verzoek van Staffyou zal de Inlener een schriftelijke machtiging verstrekken aan Staffyou om de bedragen van de facturen middels automatische incasso binnen de overeengekomen termijn af te schrijven van de bankrekening van de Inlener. Hiervoor zullen partijen een SEPA-machtigingsformulier gebruiken.

ARTIKEL 5 - BETALINGSVOORWAARDEN

 • Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Staffyou werken voor de Inlener bevrijdend.
 • Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de Inlener aan de Uitzendkracht, is niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Staffyou niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
 • Als de Inlener een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Inlener aan Staffyou kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Inlener niet op.
 • Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Inlener van enig door hem verschuldigd bedrag, is Inlener met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Inlener tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het factuurbedrag aan Staffyou verschuldigd.
 • Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Staffyou moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Inlener, zijn voor rekening van de Inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van Staffyou, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.
 • Indien de Inleenovereenkomst is aangegaan met meer dan één Inlener, welke Inleners behoren tot dezelfde groep van ondernemingen, dan zijn alle Inleners hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 • Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Inlener daartoe - naar de mening van Staffyou - aanleiding geeft, is de Inlener verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Staffyou:
  • een machtiging voor automatische incasso als bedoeld in artikel 4 lid 9 van deze Voorwaarden te verstrekken; en/of
  • een voorschot te verstrekken; en/of
  • afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens Staffyou, door middel van bijvoorbeeld een bankgarantie of pandrecht. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot staat in verhouding tot de omvang van de betreffende verplichtingen van de Inlener.
 • Ingeval de Inlener geen gehoor geeft aan een verzoek van Staffyou als bedoeld in het vorige lid, dan wel indien een incasso mislukt, verkeert de Inlener van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling voor nodig is. Indien de Inlener in verzuim verkeert, dan is Staffyou gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit de Inleenovereenkomst op te schorten dan wel de Inleenovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat Staffyou een schadevergoeding verschuldigd is aan de Inlener. Alle vorderingen van Staffyou worden als gevolg van de opzegging direct opeisbaar.

ARTIKEL 6 - ONTBINDING

 • Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Inleenovereenkomst en/of onderhavige Algemene Voorwaarden te voldoen, is de andere partij - naast hetgeen in de Inleenovereenkomst is bepaald - gerechtigd de Inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke verkerende partij schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren, en nakoming is uitgebleven.
 • Voorts is een partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
  • de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  • de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  • buiten toedoen van een partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Inleenovereenkomst na te kunnen komen.
 • Als de Inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Inleenovereenkomst had ontvangen, kan de Inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Staffyou nog niet is uitgevoerd.
 • Bedragen die Staffyou vóór de ontbinding aan de Inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID

 • Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is Staffyou niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de Uitzendkracht, de Inlener of aan zaken dan wel personen bij of van de Inlener of een derde, verband houdend met een Inleenovereenkomst, waaronder mede te verstaan schade die is ontstaan als gevolg van:
  • de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door Staffyou aan de Inlener, ook wanneer mocht blijken dat die Uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de Inlener aan hem gestelde vereisten.
  • eenzijdige opzegging van de Uitzendovereenkomst door de Uitzendkracht.
  • toedoen of nalaten van de Uitzendkracht, de Inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Uitzendkracht.
  • het zonder schriftelijke toestemming van Staffyou doorlenen door de Inlener van de Uitzendkracht.
  • het door Staffyou – al dan niet tussentijds – terbeschikkingstellen van de Uitzendkracht aan een ander.
 • Eventuele aansprakelijkheid van Staffyou voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot:
  • het bedrag dat de verzekering van Staffyou uitkeert, dan wel;
  • indien Staffyou niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet (volledig) uitkeert, het door Staffyou gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Staffyou in de maand voorafgaand aan de schademelding bij de Inlener in rekening is gebracht. Bij gebreke van een voorafgaande maand, is beslissend wat Staffyou in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan de Inlener volgens de Inleenovereenkomst in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht.
 • Voor gevolgschade zoals gederfde winst en gemiste besparingen en voor indirecte schade, is Staffyou nimmer aansprakelijk.
 • De Inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 tot en met 3 van dit artikel.
 • In ieder geval dient de Inlener Staffyou te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de Uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die Uitzendkracht of derden.
 • De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Staffyou en/of diens leidinggevend personeel.
 • Staffyou heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de Inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Staffyou maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

ARTIKEL 8. - OVERMACHT

 • In geval van overmacht van Staffyou zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Inleenovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Staffyou onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
 • Zodra zich bij Staffyou een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de Inlener.
 • Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische en/of pandemiologische aard, zowel zelfstandig alsmede van personeel.
 • Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van Staffyou zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
 • Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De Inlener is ook na zodanige beëindiging van de Inleenovereenkomst gehouden de door hem aan Staffyou verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmacht toestand, aan Staffyou te betalen.
 • Staffyou is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Inleenovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

ARTIKEL 9 - GEHEIMHOUDING

 • Staffyou en de Inlener zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties en/of diens arbeidskrachten, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of Inleenovereenkomst, verstrekken aan derden. Dit tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Inleenovereenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 • Op verzoek van de Inlener zal Staffyou de Uitzendkracht verplichten tot geheimhouding omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend is of bekend zal kunnen worden, tenzij op de Uitzendkracht een wettelijke en/of gerechtelijke plicht tot bekendmaking rust.
 • Het staat de Inlener vrij om de Uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Inlener informeert Staffyou over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daaromtrent is vastgelegd aan Staffyou.
 • Staffyou is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Inlener als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de Uitzendkracht.

ARTIKEL 10 - RECLAME EN PUBLICITEIT

 • Het is Partijen, uitsluitend na schriftelijke toestemming van de andere Partij, toegestaan de pers te woord te staan en/of interviews te geven over hun samenwerking, voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden en/of daaraan verbonden Overeenkomst.
 • Het is Staffyou niet toegestaan exposure-activiteiten van haar eigen organisatie en/of van derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inlener binnen de locaties van Inlener te ontplooien.
 • Het is Inlener niet toegestaan exposure-activiteiten van Staffyou zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Staffyou, binnen en buiten de locaties van Inlener te ontplooien.
 • Inlener verleend hierbij haar goedkeuring aan Staffyou voor het gebruik door Staffyou van de merknaam, beeltenissen/logo van Inlener ten behoeve van werving en selectie en derhalve voor gebruik in commerciële uitingen van Staffyou.

ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • Op deze algemene Voorwaarden, opdrachten, Inleenovereenkomsten en/of andere overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarin Staffyou is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

ARTIKEL 12 - SLOTBEPALINGEN HOOFDSTUK 1

 • Afstand van recht in verband met deze Algemene Voorwaarden kan slechts geschieden door een daartoe strekkende kennisgeving. Indien een partij haar rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent, mag dit niet worden opgevat als rechtsverwerking.
 • Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in rechte onverbindend worden verklaard of, om welke reden dan ook, anderszins onverbindend mochten blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid en kracht van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet worden aangetast. In een dergelijk geval zullen Staffyou en Inlener in overleg treden teneinde de niet-verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn doch die zo min mogelijk afwijken van de onverbindend geachte bepalingen, mede gelet op het doel en de strekking van die bepalingen en van deze Algemene Voorwaarden.
 • Alleen Staffyou en Inlener kunnen rechten ontlenen aan en zich beroepen op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Behoudens indien uitdrukkelijk anders is bepaald kunnen derden geen rechten ontlenen aan deze Algemene Voorwaarden en bevat deze Algemene Voorwaarden geen derdenbeding zoals bedoeld in artikel 6:253 e.v. BW.
 • Inlener doet, voor zover rechtens toegestaan, hierbij uitdrukkelijk afstand van het recht om geheel dan wel gedeeltelijk de Algemene Voorwaarden en daaraan verbonden Overeenkomst te ontbinden of gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding daarvan te vorderen of te vernietigen op grond van dwaling, om wat voor reden dan ook, op grond van artikel 6:228 BW of artikel 6:265 BW, alsmede om wijziging van de Overeenkomst te vorderen op grond van artikel 6:230 BW.
 • Staffyou is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van een Inleenovereenkomst over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Inlener niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Inleenovereenkomst over te dragen aan een derde.

HOOFDSTUK 2 - VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ARTIKEL 1 - HET INLENEN VAN UITZENDKRACHTEN

 • De Uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de Uitzendkracht en Staffyou. Op de Uitzendovereenkomst is de ABU-cao van toepassing. Tussen de Inlener en de Uitzendkracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst.
 • Bij het ter beschikking stellen van de Uitzendkracht door Staffyou aan de Inlener, werkt de Uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de Inlener. De Inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. Staffyou heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden, op basis waarvan de Inlener dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, alsmede de leiding heeft en toezicht uitoefent over de Uitzendkracht.
 • De Inlener zal, zonder schriftelijke toestemming van Staffyou, de door hem ingeleende Uitzendkracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens leiding en toezicht te werken. Een overtreding van onderhavig lid leidt ertoe dat Staffyou gerechtigd is om de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht en/of de Inleenovereenkomst per direct te beëindigen, alsmede alle hieruit voortvloeiende c.q. verband houdende schade aan de Inlener in rekening te brengen. De Inlener stelt Staffyou alsdan volledig schadeloos.

ARTIKEL 2 - INHOUD EN DUUR VAN DE INLEENOVEREENKOMST EN DE TERBESCHIKKINGSTELLING(EN)

 • In de Inleenovereenkomst worden de specifieke Voorwaarden waaronder de Uitzendkracht aan de Inlener ter beschikking wordt gesteld opgenomen.
 • De Inlener zal Staffyou informeren omtrent de beoogde duur van de terbeschikkingstelling, op basis waarvan Staffyou de aard en de duur van de Uitzendovereenkomst met de Uitzendkracht kan bepalen.
 • Als de Uitzendovereenkomst voorziet in het uitzendbeding, dan hoeven Staffyou, Uitzendkracht en/of de Inlener geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Als de Uitzendovereenkomst niet voorziet in het uitzendbeding, dan is er sprake van een Uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval kan de Inlener de terbeschikkingstelling uitsluitend tussentijds eindigen onder de voorwaarde dat de met de terbeschikkingstelling verband houdende betalingsverplichtingen voortduren tot het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling. Staffyou is alsdan gerechtigd om het Inlenerstarief tot de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling aan de Inlener in rekening te (blijven) brengen overeenkomstig het gebruikelijke c.q. het te verwachten arbeidspatroon van de Uitzendkracht, tenzij Staffyou en de Inlener hieromtrent schriftelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt.
 • Als de Inlener de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent de duur van de terbeschikkingstelling en de Uitzendkracht op basis van een Uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is, geldt er een opzegtermijn van één maand.
 • Indien de reden van de beëindiging is gelegen in een geschil met de Uitzendkracht, dan wel een conflictsituatie, dan dient de Inlener Staffyou daar tijdig van op de hoogte te stellen. Staffyou zal alsdan onderzoeken of en hoe het geschil, dan wel de conflictsituatie kan worden opgelost.
 • Staffyou kan in verband met de voor haar geldende aanzegverplichting jegens de Uitzendkracht de Inlener minimaal vijf weken voor het einde van de Uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd verzoeken om aan te geven of hij voornemens is om de terbeschikkingstelling te continueren. De Inlener is alsdan gehouden om binnen drie dagen aan te geven of hij de terbeschikkingstelling wenst te continueren. Het niet tijdig, dan wel niet correct informeren van Staffyou leidt ertoe dat, de Inlener de kosten verband houdende met de vergoeding ex artikel 7:668 BW (de aanzegvergoeding) integraal aan Staffyou dient te vergoeden.
 • Staffyou is te allen tijde bevoegd de Uitzendkracht die ter beschikking is gesteld aan de Inlener bij meerdere Inleners te werk te stellen en geldt er derhalve geen exclusiviteit richting Inlener.

ARTIKEL 3 - HET INLENERSTARIEF, (UUR)BELONING EN OVERIGE VERGOEDINGEN

 • De Inlener is voor de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht het Inlenerstarief aan Staffyou verschuldigd, behoudens indien hieromtrent andersluidende afspraken zijn gemaakt.
 • Het Inlenerstarief staat in directe verhouding tot het aan de Uitzendkracht verschuldigde loon en vergoedingen. Het loon en de vergoedingen van de Uitzendkracht worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn op grond van artikel 8 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) gelijk aan het loon en vergoedingen (de inlenersbeloning) die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies, in dienst van de Inlener (het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift). Inlener is verplicht op grond van artikel 12a Waadi aan Staffyou schriftelijk en/of elektronisch informatie te verschaffen over de geldende arbeidsvoorwaarden bij de Inlener zodat Staffyou de juiste inlenersbeloning kan betalen en het daarop mede gebaseerd Inlenerstarief kan bepalen.
 • Onder de inlenersbeloning (ook wel het loonverhoudingsvoorschrift genoemd) vallen conform de ABU-cao de volgende componenten:
  • uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  • de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan –zulks ter keuze van de Staffyou- gecompenseerd worden in tijd en/ of geld;
  • toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagen toeslag), (fysiek) belastende omstandigheden, ploegendienst, verschoven uren;
  • initiële loonstijging;
  • kostenvergoedingen zoals reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
  • periodieken.
  • vergoeding van reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk;
  • eenmalige uitkeringen;
  • thuiswerkvergoedingen.
 • Voor de exacte en meest recente elementen van de inlenersbeloning wordt verwezen naar de meest recente versie van de ABU-cao. Ingeval van tegenstellingen geldt hetgeen in de ABU-cao over de inlenersbeloning is opgenomen.
 • Tariefwijzigingen ten gevolge van cao-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de Inlener verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een Inleenovereenkomst.
 • Staffyou is bevoegd de overeengekomen prijzen aan te passen vanaf 1 januari van ieder kalenderjaar, indien nodig, te indexeren op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij wordt de reeks 2023= 100 gehanteerd, tenzij Staffyou voor een recentere reeks kiest. Deze indexering kan hoogstens eenmaal per jaar plaatsvinden en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van een overeenkomst tussen Staffyou en Inlener plaatsvinden.
  • Als alternatief van de indexering van het vorige lid behoudt Staffyou het recht om een hogere prijsverhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen als gevolg van branchegebonden kostenstijgingen, per 1 januari of op een andere overeengekomen datum.

ARTIKEL 4 - INFORMATIEVERPLICHTING INLENER

 • De Inlener informeert de Staffyou tijdig, juist en volledig inzake de looncomponenten van de inlenersbeloning als bedoeld in artikel 15, zodat Staffyou het loon van de Uitzendkracht kan vaststellen. Inlener is op grond van artikel 7:616a BW hoofdelijk aansprakelijk voor voornoemde verplichtingen en de juistheid van het aan de uitzendkracht verschuldigde loon. Indien en voor zover er gedurende de periode dat de Uitzendkracht bij Inlener werkzaam is wijzigingen voordoen ten opzichte van de eerder door Inlener aan Staffyou gecommuniceerde arbeidsvoorwaarden, dan is Inlener verplicht dergelijke wijzigingen onverwijld en schriftelijk aan Staffyou mede te delen.
 • Indien het loon en overige vergoedingen van de Uitzendkracht niet kunnen worden vastgesteld volgens de inlenersbeloning worden deze vastgesteld aan de hand van gesprekken die door Staffyou worden gevoerd met de Inlener en de Uitzendkracht. Bij het vaststellen van het loon geldt als leidraad het opleidingsniveau en de ervaring van de Uitzendkracht en de benodigde capaciteiten die de invulling van die functie met zich meebrengt.
 • Staffyou is gerechtigd om het Inlenerstarief met terugwerkende kracht te corrigeren en aan de Inlener in rekening te brengen, indien blijkt dat (een van) de componenten als bedoeld in Hoofdstuk 2 artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden, onjuist zijn vastgesteld en/of door Inlener onjuist en/of onvolledig aan Staffyou zijn medegedeeld.

ARTIKEL 5 - DE CIVIELE KETENAANSPRAKELIJKHEID VOOR LOON

 • Naast Staffyou is de Inlener conform artikel 7:616a en verder van het BW hoofdelijk aansprakelijk jegens de Uitzendkracht voor de voldoening van het aan de Uitzendkracht verschuldigde loon, tenzij de Inlener zich inzake de eventuele onderbetaling als niet-verwijtbaar kwalificeert.
 • De Inlener dient ten behoeve van het aantonen van zijn niet-verwijtbaarheid in ieder geval Staffyou tijdig, juist en volledig te informeren inzake de looncomponenten van de inlenersbeloning conform Hoofdstuk 2 artikel 3.2 en 3.3 en artikel 4.1.
 • Staffyou is jegens de Inlener gehouden om de Uitzendkracht te belonen conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de ABU-cao.
 • Indien de Inlener zich nader wenst te laten informeren over de arbeidsvoorwaarden van de Uitzendkracht in het kader van de ketenaansprakelijkheid voor loon, treedt hij hierover in overleg met Staffyou.
 • De Inlener onthoudt zich van het opvragen van de gegevens die geen betrekking hebben op of in verband staan tot het loon van de Uitzendkracht. Staffyou behoudt zich het recht voor om geanonimiseerde informatie aan de Inlener te verstrekken. Ten aanzien van de verkregen informatie met betrekking tot de Uitzendkracht is de Inlener verplicht tot geheimhouding.

ARTIKEL 6 - AANGAAN (RECHTSTREEKSE) ARBEIDSVERHOUDING DOOR INLENER MET DE UITZENDKRACHT

 • Als de Inlener met een door Staffyou ter beschikking gestelde of te stellen Uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt Inlener Staffyou daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de Inlener te bespreken. Als uitgangspunt geldt dat de Inlener aan de Staffyou een redelijke vergoeding is verschuldigd, voor de door de Staffyou verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de Uitzendkracht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9a lid 2 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
 • Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:
  • het aanstellen als ambtenaar;
  • de overeenkomst van opdracht;
  • aanneming van werk;
  • het ter beschikking laten stellen van de Uitzendkracht aan de Inlener door een derde (bijvoorbeeld een andere Staffyou) voor hetzelfde of ander werk.
 • De Inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht aan, als de Uitzendkracht de Uitzendovereenkomst met de Staffyou niet rechtsgeldig heeft beëindigd.
 • Het is de Inlener verboden om Uitzendkrachten ertoe te bewegen om een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met een andere onderneming aan te gaan, met de bedoeling de Uitzendkrachten middels deze andere onderneming in te lenen.
 • Indien Inlener met de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van Hoofdstuk 2 artikel 6.4 van deze Overeenkomst in verzuim is, zal Inlener terstond en zonder enige nadere ingebrekestelling aan Staffyou een boete verbeuren van € 10.000,00 voor elke overtreding, vermeerderd met € 1.500,00 voor elke dag of een gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Staffyou daarnaast op nakoming dan wel op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.
 • Staffyou en Opdrachtgever komen hierbij overeen dat Uitzendkrachten van Staffyou zonder voorafgaande toestemming van Staffyou mogen worden overgenomen zodra de betreffende Uitzendkracht aantoonbaar 1040 uur bij Opdrachtgever werkzaam is geweest. Indien Uitzendkracht nog geen 1040 uur bij Opdrachtgever werkzaam is geweest, dient Opdrachtgever aan een redelijke vergoeding in de zin van Hoofdstuk 2 artikel 6.1 aan Staffyou te vergoeden, welk bedrag gelijk is aan Inlenerstarief per uur vermenigvuldigd met het resterende aantal uren dat de betreffende Uitzendkracht minder dan de hiervoor genoemde grens van 1040 uur bij Opdrachtgever werkzaam is geweest. Partijen merken het voorgaande aan als een redelijke vergoeding zoals dit is bedoeld in artikel 9a lid 2 Waadi.

ARTIKEL 7 - SELECTIE VAN UITZENDKRACHTEN

 • De Uitzendkracht wordt door Staffyou gekozen enerzijds aan de hand van zijn hoedanigheden en kundigheden en anderzijds aan de hand van de door de Inlener aangedragen functievereisten.
 • Niet-functierelevante vereisten die bovendien (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdende met ras, godsdienst, geslacht en/ of handicap, kunnen niet door de Inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze eisen door Staffyou niet worden gehonoreerd, tenzij ze worden gesteld in het kader van een doelgroepenbeleid dat wettelijk is toegestaan, om gelijke arbeidsparticipatie te bevorderen.
 • De Inlener heeft het recht om, als een Uitzendkracht niet voldoet aan de door de Inlener gestelde functievereisten, dit binnen 4 uur na aanvang van de werkzaamheden aan Staffyou kenbaar te maken. In dat geval is de Inlener gehouden aan Staffyou minimaal te betalen het aan de Uitzendkracht verschuldigde loon, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en uit de ABU-cao voortvloeiende verplichtingen.
 • Gedurende de looptijd van de Inleenovereenkomst is Staffyou gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de Uitzendkracht, bijvoorbeeld indien de Uitzendkracht niet langer in staat is de arbeid te verrichten, dan wel in verband met een door te voeren reorganisatie of herplaatsingsverplichting. Het Inlenerstarief zal alsdan opnieuw worden vastgesteld.

ARTIKEL 8 - ZORGVERPLICHTING INLENER EN VRIJWARING JEGENS STAFFYOU

 • De Inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens artikel 7: 658 BW en de geldende Arbo-wetgeving de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de Uitzendkracht. De Inlener verstrekt de Uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de Inlener de Uitzendkracht - voor zover noodzakelijk - persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien de benodigdheden door Staffyou worden verzorgd, is Staffyou gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de Inlener in rekening te brengen.
 • Voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de Inlener aan de uitzendkracht en Staffyou de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de Uitzendkracht, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Uitzendkracht dient voldoende gelegenheid te krijgen om van de inhoud kennis te nemen, alvorens de werkzaamheden aanvang kunnen vinden.
 • De Inlener is tegenover de Uitzendkracht en Staffyou aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de Uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.
 • Als de Uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de Inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Staffyou gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
 • De Inlener vrijwaart Staffyou volledig tegen aanspraken, jegens Staffyou ingesteld wegens het niet nakomen door de Inlener van de in dit artikel genoemde verplichtingen en zal de hiermee verband houdende kosten voor rechtsbijstand volledig aan de Staffyou vergoeden. De Inlener verleent Staffyou de bevoegdheid haar aanspraken bedoeld in onderhavig artikel aan de direct belanghebbende(n) te cederen.
 • De Inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

ARTIKEL 9 - IDENTIFICATIE EN PERSOONSGEGEVENS

 • De Inlener stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument. De Inlener richt zijn administratie zodanig in dat de identiteit van de Uitzendkracht kan worden aangetoond.
 • Staffyou en de Inlener behandelen alle persoonsgegevens van Uitzendkrachten die hen in het kader van de terbeschikkingstelling zijn verstrekt vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) en overige relevante privacywetgeving.
 • Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en werkwijze maken partijen afspraken conform de AVG en aanverwante privacywetgeving inzake onder andere datalekken, rechten van betrokkenen en bewaartermijnen. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke verwerkings-verantwoordelijkheid maken Staffyou en Inlener nadere afspraken over onder andere de uitoefening van de rechten van betrokkenen en de informatieplicht. Deze afspraken worden vastgelegd in een onderlinge regeling.
 • De Inlener is ervoor verantwoordelijk dat hij alleen persoonsgegevens aan Staffyou verstrekt of bij haar opvraagt, indien en voor zover de Inlener op grond van de AVG gerechtigd is deze te verstrekken of op te vragen.
 • De Inlener vrijwaart Staffyou tegen alle aanspraken van kandidaten, medewerkers, werknemers van de Inlener of overige derden jegens Staffyou, in verband met een overtreding door de Inlener van de AVG en overige privacywetgeving en vergoedt de daarmee samenhangende kosten die door Staffyou zijn gemaakt.

ARTIKEL 10 - AUTO VAN DE ZAAK EN BEDRIJFSSLUITING

 • Als de Inlener voornemens is de Uitzendkracht een auto ter beschikking te stellen, deelt de Inlener dit onverwijld mede aan Staffyou. Uitsluitend in overleg met Staffyou komt de Inlener met de Uitzendkracht overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat Staffyou hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de Inlener dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die Staffyou dientengevolge lijdt.
 • Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de Inlener Staffyou hieromtrent bij het aangaan van de Inleenovereenkomst, zodat Staffyou hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de Inlener dit nalaat is deze gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan Staffyou verschuldigd het aantal uren zoals overeengekomen in de Inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende Inlenerstarief.