Staffyou

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Staffyou B.V. heeft als hoofddoel het ter beschikking stellen van onze uitzendkrachten aan klanten in verschillende branches. Wij hebben voornamelijk studenten en jongeren in dienst en verzorgen dan ook een bijbaan. Wij onderscheiden ons door een sterke inzet op automatisering en veel betrokkenheid van klanten waardoor wij relatief lagere prijzen realiseren.

2. Opdrachtgever - algemeen

Opdrachtgevers krijgen na een intake procedure met Staffyou B.V. toegang tot het platform. Het platform geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om:

 • Tijdsloten aan te maken
 • De profielen van onze uitzendkrachten te bekijken en in te plannen
 • De uren goed te keuren
 • Berichtenverkeer met de uitzendkrachten en reviews schrijven

3. Opdrachtgever - inplannen

Zodra de opdrachtgever en uitzendkracht beide akkoord gaan met een planningsverzoek binnen het platform dan is opdrachtgever ook contractueel verplicht om de uitzendkracht voor minimaal 4 uur in te huren (afhankelijk van CAO kunnen we hiervan afwijken). Indien de opdrachtgever kan aantonen dat het 24 uur voor aanvang is afgezegd dan vervalt die verplichting (afhankelijk van CAO kunnen we hiervan afwijken). De uren van de uitzendkracht komen uiterlijk 48 uur na de opdracht in het platform en daarbij ben je als opdrachtgever verplicht deze binnen 7 dagen te verwerken. Wij behouden het recht de uren zoals ingepland of aangegeven door de uitzendkracht in rekening te brengen na deze termijn van 7 dagen.

4. Opdrachtgever - uurloon

Wij dragen zorg dat het uurtarief minimaal het wettelijk minimum loon vertegenwoordigd. Hiertoe kunnen we wel CAO gegevens bij de opdrachtgever opvragen.

5. Opdrachtgever - gebruiksrecht en beëindiging

Vanaf 30 maart 2015 geldt voor ieder uitzendbureau de verplichting om vanaf dag één de inlenersbeloning toe te passen. Hiermee wordt bedoeld dat de uitzendkracht recht heeft op dezelfde beloning als de werknemer die in dienst is van de opdrachtgever en werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie. Uitzendkrachten krijgen daarmee recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn. De volgende aspecten worden meegewogen om de inlenersbeloning vast te kunnen stellen:

 • Bruto loon en schaal indeling
 • ATV / ADV regeling
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
 • (On)kostenvergoedingen
 • Periodieken

U hebt als opdrachtgever de verplichting deze informatie te verstrekken en ook wijzigingen daarin tijdig te verstrekken i.v.m. de inlenersaansprakelijkheid. Indien er bij u een eigen beloningsregeling geldt, stuur ons dan a.u.b. een kopie hiervan. Zonder Cao of eigen regeling zal de ABU Cao worden gehanteerd (Algemene Bond van Uitzendondernemingen).

U verklaart hierbij dan ook alle relevante documenten en informatie aangeleverd te hebben.

6. Opdrachtgever - overname

Indien er een wens is voor overname van een van onze medewerkers dient er toestemming gevraagd te worden bij Staffyou. Een uitzendkracht mag zonder toestemming na 1040 uur overgenomen worden. Als zonder toestemming een uitzendkracht in dienst genomen is welke nog geen 1040 uur gewerkt wordt een overname fee in rekening gebracht van 7,50 per uur maal het aantal uur dat de uitzendkracht nog diende te maken voor overname.

7. Opdrachtgever - aansprakelijkheid

1. Staffyou B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit storingen of andere mogelijke mankementen aan ons platform. Het is ons doel om het platform continu te verbeteren met input van klanten en wij verwachten dan ook een constructieve benadering van opdrachtgevers hierin. Hiernaast geeft Staffyou B.V. geen enkele zekerheid voor het opvullen van de planning met uitzendkrachten en is ook niet aansprakelijk voor alle mogelijke schade die hieruit voort kan vloeien voor de opdrachtgever. Wij benadrukken ook hierin onze wens voor een constructieve relatie.

2. Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is Staffyou B.V. niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de medewerker van Staffyou B.V. of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever dan wel een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:

 • het ter beschikkingstellen van een medewerker door Staffyou B.V. aan de opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die medewerker niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde eisen;
 • het eenzijdig opzeggen door, en een doen of nalaten van een medewerker van Staffyou B.V., de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de medewerker Staffyou B.V.

3. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

4. De opdrachtgever vrijwaart Staffyou B.V.. voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Staffyou B.V. onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Staffyou B.V. en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

5. Staffyou B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Staffyou B.V. gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

6. Mocht Staffyou B.V. ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen door de rechter toch aansprakelijk geacht worden, dan wordt de aansprakelijkheid voor die schade in elk geval beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid staat tot de overeengekomen prijs en zal nimmer hoger kunnen zijn dan het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheid van Staffyou B.V. in voorkomend geval uitkeert.

8. Nederlands Recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.