Staffyou

Privacy

→ English

Privacy

Staffyou B.V. gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website en de app. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Staffyou B.V. zich aan de eisen die de Wet Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

Uw identiteitsgegevens kunnen door Staffyou B.V. verwerkt worden met het oog op het beheer van het klantenbestand en het prospectenbestand.

U heeft het recht uw door Staffyou B.V. geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en fouten te laten verbeteren. Om deze rechten uit te oefenen dient u een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek naar Staffyou B.V. te sturen: privacy@staffyou.nl

Staffyou B.V. zal u antwoorden binnen de 10 dagen na uw aanvraag.

Staffyou B.V. maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Staffyou B.V. meet informatie van websitebezoekers en app gebruikers zoals informatie over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het leesgedrag en het verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de sitebezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en de app te optimaliseren, zodat Staffyou B.V. haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Privacy

Staffyou B.V. handles the data of visitors to the website and application with care. Personal data will be accurate and Staffyou B.V. hereby keeps complies with the requirements of the General Data Protection Regulation.

Your identity details can be collected by Staffyou B.V. to be processed and used to managing the customer base and the prospect file.

You have the right to receive information from Staffyou B.V. to view registered personal data and to have errors corrected. To exercise these rights, you must send an explicit written request to Staffyou B.V. via: privacy@staffyou.nl

Staffyou B.V. will reply to you within 10 days of your inquiry.

Staffyou B.V. uses security procedures, among other things to prevent unauthorized persons from gaining access to this data.

Staffyou B.V. measures information from website and application visitors, such as information about the equipment and software used, as well as information about reading behavior and staying on the site. This information cannot be traced back to the identity of the site visitor and is not linked to individuals. The measured data is plotted in statistics that assess the effectiveness and efficiency of the information and navigation structure provided. The purpose of this is to optimize the design of the website and application, so that Staffyou B.V. can further optimize its services.