Staffyou

Privacy

→ English

PRIVACYVERKLARING STAFFYOU

Dit is de privacyverklaring van Staffyou B.V. (hierna: “Staffyou”). Staffyou is een Besloten Vennootschap onder Nederlands recht, gevestigd te Wilhelminakade 81, 3072 AP in Rotterdam.

Staffyou biedt een bemiddelingsplatform voor uitzendwerk, waarbij het niet om geld en regeltjes draait, maar om verbinding en gedeelde successen. Hiervoor hebben wij technologie ontwikkeld om dit zo efficiënt mogelijk te maken. Staffyou gebruikt hier o.a. een website voor: www.staffyou.nl (hierna: “de Website”) en een applicatie: Staffyou (hierna: “de App”). Hierbij kunnen wij persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement geven wij informatie over welke persoonsgegevens Staffyou over jou verzamelt en hoe we deze informatie gebruiken (‘verwerken’), bewaren, met wie wij deze delen en hoe we deze beschermen.

Indien je vragen hebt, zijn de contactgegevens van Staffyou als volgt:

Adres: Wilhelminakade 81, 3072 AP Rotterdam
privacy@staffyou.nl

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Staffyou is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Onze dienstverlening ziet op het bemiddelen tussen onze Staffers en verschillende opdrachtgevers. Dit betekent dat opdrachtgevers zelf verantwoordelijk zijn voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden. Daarnaast kunnen wij via onze Website of App doorverwijzen naar andere websites, bijvoorbeeld via social media buttons. Het browsen op een andere website, inclusief websites die zijn gelinkt aan onze Website of App, is onderworpen aan hun eigen voorwaarden en (privacy)beleid. Staffyou is niet verantwoordelijk voor deze praktijken.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt Staffyou en voor welke doeleinden?

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het opstellen van profielen voor de ‘Staffers’, zodat deze door Staffyou of de opdrachtgevers geselecteerd kunnen worden voor opdrachten. Wij verwerken gegevens zoals NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, taal, IBAN, opleiding, functieprofielen, beoordelingen en statistieken. Daarnaast is het mogelijk om overige informatie op te geven, zoals een profieltekst, foto, het hebben van een rijbewijs en andere persoonlijke informatie . Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze overeenkomst met de Staffer uit te voeren om zo de juiste opdrachten te kunnen bemiddelen, omdat deze informatie voor bepaalde opdrachten noodzakelijk kan zijn. Zie voor meer informatie ‘7. Profielen’.
  2. Het bemiddelen van werk voor opdrachtgevers. Hierbij verwerken bij de (zakelijke) NAW-gegevens en telefoonnummers van contactpersonen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze overeenkomst met de aanbieder uit te voeren.
  3. Om op verzoeken en vragen te antwoorden die je ons stelt via onze contactmogelijkheden, je te informeren en om informatie uit te wisselen. Hiervoor kan Staffyou persoonsgegevens zoals (zakelijke) NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerken.
  4. Voor het technisch en functioneel beheer van de Website en App om je een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden. Wij kunnen hiervoor het IP-adres, de pagina’s die je bezoekt, de gebruikte browser, geografische data (bijvoorbeeld je locatie), je voorkeurstaal en de tijd en duur van het bezoek verwerken (zie voor meer informatie ‘6. Cookies’).
  5. Om informatie uit te wisselen over vacatures. Hiervoor verwerkt Staffyou gegevens zoals NAW-gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, cv’s etc.
  6. Voor marketingdoeleinden. Hiervoor gebruikt Staffyou NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mail etc.
  7. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en om te voldoen aan verzoeken in het kader van gerechtelijke procedures etc.
Staffyou gebruikt enkel persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je die zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens enkel wanneer we hiervoor een gegronde reden hebben. Dit zijn de volgende redenen:
  • om een contract met je uit te voeren (zie de eerste twee voorbeelden hierboven);
  • wanneer wij wettelijk verplicht zijn om je persoonsgegevens te gebruiken;
  • op basis van jouw toestemming (bijvoorbeeld wanneer je ons een vraag stelt, akkoord gaat met het benaderen met andere vacatures);
  • wanneer het in ons gerechtvaardigde (commerciële) belang is (bijvoorbeeld marketing, marktonderzoeken en om onze onderneming en diensten verder te ontwikkelen).
Wij streven ernaar om enkel die informatie van te verzamelen die redelijkerwijs noodzakelijk is. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou verstrekte informatie juist, volledig en actueel is (bijvoorbeeld bij het aanmaken van een profiel op de Website of via de App). Staffyou onderneemt redelijkerwijs alle stappen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij gebruiken en verzamelen relevant is voor het beoogde gebruik.

Wanneer je gebruikt maakt van onze diensten als Staffer, is het verstrekken van persoonsgegevens een contractuele verplichting of noodzakelijk om de overeenkomst aan te gaan. In de overige omstandigheden (zoals het stellen van een vraag, het indienen van een verzoek of het solliciteren op een vacature) kunnen we je niet adequaat van dienst zijn wanneer je de gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt.

Onze dienstverlening en software is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Wanneer Staffyou op de hoogte wordt gebracht dat persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar worden verzameld en verwerkt zonder verifieerbare ouderlijke toestemming, dan zal Staffyou redelijke stappen ondernemen om deze informatie te verwijderen.

3. Wie heeft toegang tot je gegevens?

Staffyou deelt geen persoonsgegevens met derden buiten de organisatie, tenzij dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Opdrachtgevers hebben via ons platform toegang tot de profielen van de Staffers, zodat deze geselecteerd kunnen worden voor een opdracht. Wij geven ook gegevens aan hen door in het kader van het tewerkstellen van personen bij hun ondernemingen. Daarnaast laten wij de geldigheid van identiteitsbewijzen controleren door de applicatie Evidos. Daarnaast kan Staffyou verplicht zijn op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak persoonsgegevens te delen. In geval van gebruik van derden, zal Staffyou overeenkomstig wet- en regelgeving zorgdragen voor toepasselijke verwerkersovereenkomsten binnen en buiten de EU/EER en aanvullende maatregelen indien nodig, waarbij de veiligheid van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. Met andere woorden: Staffyou treft maatregelen zodat de ontvangers van de persoonsgegevens deze beschermen.

4. Hoe zijn je persoonsgegevens beschermd?

Om je persoonsgegevens te beschermen tegen (ongewilde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of verkrijging van toegang, maakt Staffyou gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Deze omvatten het beveiligen van onze servers, het gebruik van virusscanners en het sluiten van verwerkersovereenkomsten met derde partijen (zoals onze cloud providers). Staffyou zal daartoe je persoonsgegevens beschermen op een wijze die redelijkerwijze van haar verwacht kan worden. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en bijgewerkt indien nodig om aan onze zakelijke behoeften, veranderingen in technologie en aan wettelijke vereisten te voldoen.

5. Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Op het moment dat het bewaren van de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, zullen de persoonsgegevens worden vernietigd. Wanneer je als Staffer je profiel wil laten verwijderen, zullen we dat doen en worden je gegevens nog 1 jaar bewaard, tenzij de wet ons verplicht deze gegevens langer te bewaren. Wanneer wij geen gerechtvaardigde noodzaak hebben op je persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren. Indien dat laatste niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je persoonlijke informatie is opgeslagen in back-up archieven), zullen we deze veilig opslaan en isoleren van overige verwerkingen totdat verwijdering mogelijk is.

6. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer (of op andere apparaten met internettoegang) worden opgeslagen op het moment dat een website. Cookies staan een website toe om je apparaat te herkennen. Zij kunnen verschillende doelen hebben: zorgen dat de website rekening houdt met de voorkeuren van de gebruiker door bijvoorbeeld taalvoorkeuren, wachtwoorden en inloggegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de inhoud aan te passen, enzovoorts. Voor bepaalde cookies dien je Staffyou toestemming te geven. Voor welke cookies en aanverwante technieken Staffyou gebruikt, zie onze cookieverklaring.

7. Profielen

Bij Staffyou stellen wij profielen van onze Staffers op, zodat Staffyou of de opdrachtgever een Staffer kan voordragen voor een opdracht. De Staffer heeft altijd het laatste woord of hij of zij wordt ingepland voor een opdracht, Staffyou (of de opdrachtgever) plant je niet automatisch in.

Op basis van jouw eerder gelikete opdrachten, kan Staffyou suggesties doen voor andere opdrachten die je interessant lijken.

8. Hoe kom je met ons in contact om je rechten uit te oefenen?

Staffyou respecteert jouw recht om de rechten onder de AVG uit te kunnen oefenen. Wij reageren zo snel als mogelijk op verzoeken voor informatie en indien nodig, zullen gegevens worden aangepast, gecorrigeerd of verwijderd. Staffyou dient in deze gevallen je identiteit vast te stellen. Je kunt de volgende rechten uitoefenen:

  • Het recht op inzage in je gegevens
    Op ieder moment kun je om inzage vragen in de persoonsgegevens die we van je verwerken. Veel informatie staat ook opgenomen in het eigen profiel van de Staffer, we raden je aan daar eerst te kijken. Voor een inzageverzoek brengen wij voor het eerste verzoek geen kosten in rekening.
  • Het recht om persoonsgegevens te laten corrigeren, wanneer deze verouderd, incompleet of incorrect zijn
    Indien wij persoonsgegevens verwerken die verouderd, onvolledig of onjuist zijn, kun je ons verzoeken om deze bij te werken. Sommige informatie kan ook zelf aangepast worden in het profiel van de Staffer, we raden je aan om eerst te kijken of dat mogelijk is.
  • Het recht op beperking van verwerking
    In bepaalde gevallen kun je Staffyou verzoeken om de verwerking van je gegevens beperken, bijvoorbeeld wanneer je van mening bent dat deze gegevens onjuist zijn of dat je je gegevens niet wil laten wissen, maar de verwerking (tijdelijk) wil laten beperken.
  • Het recht om je gegevens te laten verwijderen
    Indien je van mening bent dat Staffyou jouw gegevens niet langer mag gebruiken of dat zij deze onrechtmatig gebruikt, kun je ons verzoeken deze gegevens te wissen. Na beoordeling van het verzoek zal Staffyou het verwijderen van de gegevens bevestigen, of je op de hoogte stellen van de redenen waarom dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld voor onze gerechtvaardigde belangen of omdat wij hier wettelijk toe worden verplicht).
  • Het intrekken van gegeven toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens
    Wanneer Staffyou je gegevens verwerkt op basis van je toestemming, heb je het recht deze te allen tijde in te trekken.
  • Het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens (data portabiliteit)
    Wanneer je je gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke wil overplaatsen, kun je dit Staffyou verzoeken wanneer deze gegevens op basis van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst worden verwerkt en de gegevens geautomatiseerd worden verwerkt. Dit recht geldt niet voor onze papieren dossiers.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouwpersoonsgegevens
    U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door Staffyou (inclusief profilering), indien deze worden verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang, tenzij Staffyou gegronde redenen heeft om hier geen gehoor aan te geven. In het geval van direct marketing kun je altijd bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit geldt ook in het geval dat je gegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke, historische of statische onderzoeksdoeleinden, tenzij dit noodzakelijk is voor het algemeen belang. Dit geldt ook indien wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering of voor het aangaan van de overeenkomst, dit wettelijk is toegestaan of wanneer je ons toestemming hebt gegeven.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
    Indien je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens niet correct hebben verwerkt, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).
Het verzoek tot uitoefening van bovenstaande rechten kun je sturen naar Staffyou B.V., Wilhelminakade 81, 3072 AP Rotterdam t.n.v. Nikola Beslic of naar privacy@staffyou.nl. Staffyou streeft ernaar om binnen één (1) maand te reageren op jouw verzoek. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen. Indien je vragen of opmerkingen hebt over het beleid van Staffyou inzake bescherming van persoonsgegevens, kunnen deze naar hetzelfde post/e-mailadres worden toegestuurd.

9. Wijzigingen Privacy Statement

Dit privacy statement kan op ieder moment worden gewijzigd, zonder voorgaande aankondiging. Eventuele toekomstige wijzigingen in de wijze waarop wij de bescherming van persoonsgegevens hebben georganiseerd, worden via dit privacy beleid op onze website gepubliceerd. Wijzigingen treden in werking op het moment dat zij worden gepubliceerd op onze Website of in onze App.

Om zeker te zijn dat je bekend bent met de wijzigingen, vragen wij je de privacyverklaring regelmatig te controleren

Deze versie van het privacy statement is van kracht sinds: juli 2022

PRIVACY STATEMENT STAFFYOU

This is the privacy statement of Staffyou B.V. (henceforth referred to as “Staffyou”). Staffyou is a private company under Dutch law, based at Wilhelminakade 81, 3072 AP in Rotterdam.

Staffyou offers a platform where we intermediate job placements. Here, it is not about money and rules, but connections and shared successes. We have developed a technology to do this as efficient as possible. Staffyou uses a website: www.staffyou.nl (hereafter: the “Website”) and an application (hereafter: the “App”). It is possible that we use personal data in this respect. This privacy statement describes how we use (‘process’) personal data and it explains how that information is used, maintained, whom it is shared with, and how we protect it.

If you have any questions, the contact information of Staffyou is as follows:

Adres: Wilhelminakade 81, 3072 AP Rotterdam
privacy@staffyou.nl

1. Who is responsible for the processing of your personal data?

Staffyou is responsible for processing your personal data. Our service sees to intermediate between our Staffers and various clients of Staffyou. This means that the clients are responsible for the use of the Staffers personal data for their own purposes. Furthermore, our Website and App can link to other websites, e.g. via social media buttons. The browsing on another website, including websites which are linked to our Website or App, is subject to their own terms, conditions and (privacy) policy. Staffyou is not responsible for these practices.

2. Which personal data do we collect about you and for which purposes?

We collect personal data from you, for the following purposes:

  1. For drafting profiles of the ‘Staffers’, so they can be selected by Staffyou or the client for assignments. We process data such as name and address details, date of birth, gender, language, IBAN, education, function profiles, assessments and statistics. Furthermore, it is possible to voluntarily provide information such as a text on the profile, picture, driver’s license and other personal information. This information is necessary to perform the contract with the Staffer to select the appropriate assignments, because this information can be necessary for certain assignments. See for more information ‘7. Profiles’.
  2. To intermediate for assignments for clients: we use the (business) name and address details and phone numbers of persons of contact. This information is necessary to perform the contract with the client.
  3. We may also ask you for personal data in connection with other interactions through our contact contacting options, to inform you and share information. Hereby, Staffyou can use your personal data such as (business) name and address details, e-mail address and phone number.
  4. For the technical and functional management of the Website and App in order to give you the most optimal experience. We can use your IP-address, pages you visit, internet browser, geographic data (such as location data), preferred language and the time and period of your visit (see for more information ’6. Cookies’).
  5. To share information about staffing opportunities. Staffyou processes data such as name and address details, e-mail address, phone number, resumes etc..
  6. For marketing purposes. Staffyou processes data such as name and address details, e-mail address, phone number etc..
  7. To comply with legal obligations and to comply with requrests in the context of legal proceedings etc..
We endeavor to collect only such information as is reasonably necessary. You are responsible for ensuring that the information you provide is accurate, complete and current (e.g. by making a profile through our Website or App). Staffyou will take reasonable steps to ensure that the information we collect and use is relevant to its intended use.

Whenever you use our services as a client or as a Staffer, the processing of personal data is a contractual obligation or necessary to enter into the agreement. In other circumstances (e.g. by asking a question, placing a request, or applying for a staffing opportunity), we cannot help you sufficiently if you do not provide us with the asked information.

This website is not intended to collect or maintain personally data from persons under 16 years old. If Staffyou learns that personally identifiable information of a person under 16 years old has been collected without verifiable parental consent, then Staffyou will take the appropriate steps to delete such information.

3. Who has access to your information?

Staffyou does not share or discloses personal data outside of our organization, unless this is necessary to provide services or conduct our business operations. Clients have access to the profiles of the Staffers on our platform, so that they can be selected for an assignment. We also pass on data to them in the context of employing people at their companies. In addition, we have the validity of identity documents checked by the Evidos application. Staffyou may be obligated to share personal data on the basis of the law or on a court decision. In case of use of third parties, Staffyou will, in accordance with relevant laws and regulations, ensure applicable processor agreements within and outside the EU/EEA and additional measures if necessary, whereby the security of your personal data is guaranteed by the processor. In other words: Staffyou takes measures so that the recipients of the personal data protect it.

4. How is your personal data secured?

To protect your personal data against the unwanted destruction, loss, modification unauthorized disclosure or access, Staffyou uses technical and organizational security measures. These include secured servers, firewalls and data processing agreements with third parties (like our cloud providers ). Staffyou will protect your personal data as can be reasonably expected from it. Our information security policies and procedures are reviewed regularly and updated as necessary to meet our business needs, changes in technology, and regulatory requirements.

5. How long we will keep your personal data ?

Whenever the personal data is no longer necessary for the purpose for which it has been collected, we will destroy it. If you would like to delete your profile as a Staffer, we will do so after retaining your data for a period of 1 year, unless we are obligated by law to retain the data longer. When we have no ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either delete or anonymize it or, if this is not possible (for example, because your personal information has been stored in backup archives), then we will securely store your personal information and isolate it from any further processing until deletion is possible.

6. Cookies

Cookies are small text files which are downloaded to your computer or mobile device when you visit a website or application. Your web browser (such as Internet Explorer, Mozilla Firefox or Google Chrome) then sends these cookies back to the web site or application on each subsequent visit so that they can recognize you and remember things like personalized details. Some of these cookies are necessary in order to run websites and applications properly, others are used to make sure that they are easy to use (for instance remembering your preferences).

See our cookie policy for more detailed information on the cookies we use and how you can manage these.

7. Profiles

We set up profiles of our Staffers, so that Staffyou or the client can select a Staffer for an assignment. The Staffer always has the ability to accept or deny a request for an assignment, Staffyou (or the client) does not schedule you automatically for a shift.

On the basis of previously liked assignments, we can make suggestions for other assignments that might be of interest of the Staffer.

8. How do you come in contact with us to exercise your rights?

We respect your rights under the GDPR. We will respond to requests for information as quickly as possible and, where applicable, will correct, amend, or delete your personal information. In such cases, we will need you to respond with proof of your identity before you can exercise these rights. Staffyou needs to identify you with these types of requests. You can exercise the following rights:

  • The right to access information
    At any point you can contact us to request the information we process of you. For information that is also present in the profile of the Staffer, we advise you to check that first. There are no fees or charges for the first request but additional requests for the same data may be subject to an administrative fee.
  • The right to correct and update the information
    If the data we hold on you is out of date, incomplete or incorrect, you can inform us and your data will be updated. Some information can be adjusted in the profile of the Staffer by the Staffer itself, we advise you to check this before you request us to do so.
  • The right to restrict the processing of personal data
    In certain cases you can restrict the processing of your data, for instance if you feel that the data we process is incorrect, and you do not want us to erase your data but restrict the processing.
  • The right to have your information erased
    If you feel that we should no longer be using your data or that we are illegally using your data, you can request that we erase the data we hold. When we receive your request we will confirm whether the data has been deleted or the reason why it cannot be deleted (for example because we need it for our legitimate interests or regulatory purpose(s)).
  • Withdrawal of given consent
    When we process your personal data based on your consent, you have the right to withdraw this at any time.
  • The right to data portability
    If you want us to move your data to another data controller, you can do this in the circumstances that you have provided the data directly to us yourself, this data is processed based on your consent or used in order to fulfil a contract and the data is automated (this right does not apply to paper records).
  • The right to object to the use of your personal information
    You can object to processing of your personal data carried out by Staffyou (including profiling) if this is processed in our legitimate interests, to carry out a task in the public interest or in the exercise of official authority, unless we have legitimate grounds to do so. In the case of direct marketing you can always object to this processing. This also applies to the situation when your data is processed for scientific, historical or statistical research purposes, unless this is necessary for the public interest. Objecting to the processing when decisions are made on an automated basis is possible, unless this is necessary for the performance or entering into our contract, this is authorized by law, or when you have given us your consent.
  • Right to lodge a complaint with the Data Protection Authority
    If you feel that we have not dealt correctly with your personal data, you can lodge a complaint with the Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).
If you wish to exercise your privacy rights, you can send the request to Staffyou B.V., Wilhelminakade 81, 3072 AP Rotterdam in the name of Nikola Beslic or to privacy@staffyou.nl. Staffyou aims to reply to your request within one (1) month. If your request cannot be processed within a month, you will be notified accordingly. If you have any questions about the policy of Staffyou with regard to the protection of personal data, these can be send to the same post or e-mail address.

9. Changes to this privacy statement

This privacy statement may be changed at any time without prior announcement and are communicated through this privacy statement. Changes come into effect as soon as they are published on this Website or in our App.

In order to be sure that you are familiar with the changes we advise you to check the privacy statement regularly.

This version of the privacy statement is in effect since July, 2022.