Vacature

Mobile Flutter developer

Terug naar het overzicht

→ English

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een Mobile Flutter developer om ons platform nog toegankelijker te maken op mobile. Jij gaat aan de slag samen met het development team om de huidige web ervaring van het platform te vertalen naar een mobile app.

Over jou

Een app bouwen voor zowel iOS als Android is voor jou een tweede natuur. Je bouwt apps die makkelijk te onderhouden zijn en waarin je rekening houdt met toekomstige uitbreidingen. Je blijft op de hoogte van de veranderingen en nieuwe ontwikkelingen in jouw vakgebied. Je levert graag een functionele app die er ook goed uitziet. Je kan zelfstandig werken maar kan je in teamverband ook laten gelden. Je bent kritisch op je eigen werk en neemt geen genoegen met de quick and dirty fix.

Over Staffyou

Wij zijn een groep ambitieuze professionals en we gaan vol voor de winst. Tegelijkertijd willen we het ook leuk hebben en genieten van de reis. Dat kan alleen maar als je gepassioneerd bent. We willen jou zoals je bent; je kan, mag en moet jezelf zijn. We hebben bij Staffyou geen 9 tot 5 mentaliteit en helpen elkaar wanneer het nodig is. We hebben respect voor elkaar en durven elkaar te coachen waar nodig. Iedereen bij Staffyou heeft zijn of haar eigen unieke skills en jouw talenten dragen bij aan de ontwikkeling van ons platform, iedereen is even belangrijk.

Als technologie bedrijf zijn we gericht op innovatie in de uitzendbranche en gig-economy. Wij zien een toekomst waarin iedereen op een eerlijke en transparante manier aan het werk kan. Een toekomst waarin we voor iedere opdrachtgever en werkzoekende de juiste match realiseren op de meest efficiënte wijze. Sinds onze oprichting hebben wij door onze unieke benadering ieder jaar ons marktaandeel fors vergroot.

Het IT-team is een kleine flexibele groep van mid-dertigers die van een grapje houden. Niet strak in pak; maar zoals je jezelf fijn voelt. Voel je je thuis in de wereld van films en series, meme's, sport, games en techniek, dan ben je aan het juiste adres. Met de mindset "it's done when it's done" werken we zowel thuis als op kantoor.

Wat ga je doen

 • Je gaat aan de slag met het uitbreiden van ons platform naar mobiel.
 • Je voert taken uit in ontwikkeling en testing.
 • Je draagt bij aan de kennis van het team, door het uitwisselen van feedback en het geven van jouw mening over verbeterpunten.
 • Je werkt nauw samen met de business, de UX-experts en designers om tot het beste resultaat te komen.
 • Samen met het team zorg je voor periodieke uitrol van nieuwe iOS en Android updates.
 • Je zorgt ervoor dat de apps blijven voldoen aan de gestelde eisen van beide appstores.
 • Je houdt je tevens bezig met het optimaliseren van diverse prestaties zoals data- en batterijverbruik.
 • Je maakt gebruik van diagnostic tools om complicaties op te sporen en te verhelpen.

Wij bieden

 • Een fulltime baan voor langere tijd binnen een snelgroeiende organisatie;
 • Ruimte voor nieuwe ideeën en optimaliseren van onze huidige processen;
 • Een team dat staat voor eerlijkheid, gezelligheid en professionele motivatie;
 • Een vrijdagmiddagborrel in onze eigen bar om gezellig het weekend in te gaan;
 • Een passend marktcomform salaris;
 • Een ideale kantoorlocatie in Rotterdam;
 • Optie tot thuiswerken, op kantoor of een gezonde mix.

Wij vragen

 • Jij hebt een HBO- of WO-werk- en -denkniveau;
 • Jij werkt zelfstandig en georganiseerd;
 • Jij hebt ruime ervaring met Flutter development voor zowel iOS als Android;
 • Jij hebt 5+ jaar ervaring met App development voor zowel iOS als Android;
 • Jij bouwt apps met onderhoud en uitbreiding in gedachte.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Onze diversiteit aan achtergronden, culturen en perspectieven is essentieel om ons te helpen ons momentum vast te houden. Onze zakelijke en technische uitdagingen zijn uniek, we hebben zoveel mogelijk verschillende stemmen nodig om ze samen op te lossen - stemmen zoals die van jou. Dus het maakt niet uit waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft, we heten je welkom om je ware zelf te zijn bij Staffyou.
Studies tonen aan dat vrouwen en leden van ondervertegenwoordigde gemeenschappen alleen solliciteren naar banen als ze aan 100% van de kwalificaties voldoen. Klinkt het als jou? Dan moedigt Staffyou je aan om te heroverwegen en te solliciteren.

Interesse?

Klink dit als de baan voor jou? Wij zien je CV en korte motivatie graag verschijnen. Voor vragen kun je contact opnemen met Pavle.

Tot snel bij Staffyou!

Pavle Beslic
Pavle Beslic CEO & Founder

Job description

We are looking for a Mobile Flutter developer to make our platform even more accessible on mobile. You will work together with the development team to translate the current web experience of the platform into a mobile app.

Over jou

Building an app for both iOS and Android is second nature to you. You build apps that are easy to maintain and in which you take future expansions into account. You stay informed of the changes and new developments in your field. You like to deliver a functional app that also looks good. You can work independently, but you can also assert yourself in a team. You are critical of your own work and are not satisfied with the quick and dirty fix.

Over Staffyou

We are a group of ambitious professionals and we go all out for profit. At the same time, we also want to have fun and enjoy the journey. That is only possible if you are passionate. We want you as you are; you can, may and must be yourself. At Staffyou we do not have a 9 to 5 mentality and help each other when necessary. We respect each other and dare to coach each other where necessary. Everyone at Staffyou has his or her own unique skills and your talents contribute to the development of our platform, everyone is equally important.

As a technology company, we are focused on innovation in the temporary employment industry and gig economy. We see a future in which everyone can work in a fair and transparent manner. A future in which we achieve the right match for every client and job seeker in the most efficient way. Since our inception, we have significantly increased our market share every year due to our unique approach.

As a technology company, we are focused on innovation in the temporary employment industry and gig economy. We see a future in which everyone can work in a fair and transparent manner. A future in which we achieve the right match for every client and job seeker in the most efficient way. Since our inception, we have significantly increased our market share every year due to our unique approach.

What are you going to do

 • You will start expanding our platform to mobile.
 • You perform tasks in development and testing.
 • You contribute to the knowledge of the team by exchanging feedback and giving your opinion on points for improvement.
 • You work closely with the business, the UX experts and designers to achieve the best result.
 • Together with the team, you ensure periodic roll-out of new iOS and Android updates.
 • You ensure that the apps continue to meet the requirements of both app stores.
 • You are also involved in optimizing various performances such as data and battery consumption.
 • You use diagnostic tools to detect and resolve complications.

We offer

 • A full-time job for a longer period of time within a fast-growing organization;
 • Room for new ideas and optimizing our current processes;
 • A team that stands for honesty, conviviality and professional motivation;
 • A Friday afternoon drink in our own bar to start the weekend;
 • An appropriate market salary;
 • An ideal office location in Rotterdam;
 • Option to work from home, at the office or a healthy mix.

We ask

 • You have an HBO or WO work and thinking level;
 • You work independently and organized;
 • You have broad experience with Flutter development for both iOS and Android;
 • You have 5+ years experience in App development for both iOS and Android;
 • You build apps with maintenance and expansion in mind.

Diversity, Equality and Inclusion

Our diversity of backgrounds, cultures and perspectives is essential to help us maintain our momentum. Our business and technical challenges are unique, we need as many different voices as possible to solve them together - voices like yours. So no matter where you come from, who you love or what you believe in, we welcome you to be your true self at Staffyou.
Studies show that women and members of underrepresented communities only apply for jobs if they meet 100% of the qualifications. Does it sound like you? Then Staffyou encourages you to reconsider and apply.

Interesting?

Then we would like to meet you! You can apply directly. For questions Pavle / CEO.

Pavle Beslic
Pavle Beslic CEO & Founder

Mobile Flutter developer

Reageer op deze vacature

Onze klanten

 • Diergaarde Blijdorp
 • Montapacking
 • Getir
 • Holland Casino
 • Stadion Feijenoord
 • Pieter Pot