Vacature

Full stack .NET developer

Terug naar het overzicht

→ English

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een developer om ons platform verder uit te breiden. Als Full stack developer ga je aan de slag met alle delen van ons platform, van server tot client. Of het nu gaat om het fixen van bestaande bugs of het maken van nieuwe functionaliteit, jij levert altijd je beste werk.

Over jou

Programmeren is jouw passie, jij denkt in code. Je blijft op de hoogte van de veranderingen en nieuwe ontwikkelingen in jouw vakgebied. Je hebt interesse in het hele traject van server tot client. Je levert graag een functionele applicatie die er ook goed uitziet. Je kan zelfstandig werken maar kan je in teamverband ook laten gelden. Je bent kritisch op je eigen werk en neemt geen genoegen met de quick and dirty fix.

Over Staffyou

Wij zijn een groep ambitieuze professionals en we gaan vol voor de winst. Tegelijkertijd willen we het ook leuk hebben en genieten van de reis. Dat kan alleen maar als je gepassioneerd bent. We willen jou zoals je bent; je kan, mag en moet jezelf zijn. We hebben bij Staffyou geen 9 tot 5 mentaliteit en helpen elkaar wanneer het nodig is. We hebben respect voor elkaar en durven elkaar te coachen waar nodig. Iedereen bij Staffyou heeft zijn of haar eigen unieke skills en jouw talenten dragen bij aan de ontwikkeling van ons platform, iedereen is even belangrijk.

Als technologie bedrijf zijn we gericht op innovatie in de uitzendbranche en gig-economy. Wij zien een toekomst waarin iedereen op een eerlijke en transparante manier aan het werk kan. Een toekomst waarin we voor iedere opdrachtgever en werkzoekende de juiste match realiseren op de meest efficiënte wijze. Sinds onze oprichting hebben wij door onze unieke benadering ieder jaar ons marktaandeel fors vergroot.

Het IT-team is een kleine flexibele groep van mid-dertigers die van een grapje houden. Niet strak in pak; maar zoals je jezelf fijn voelt. Voel je je thuis in de wereld van films en series, meme's, sport, games en techniek, dan ben je aan het juiste adres. Met de mindset "it's done when it's done" werken we zowel thuis als op kantoor.

Wat ga je doen

 • Je gaat aan de slag met het bijhouden en verder ontwikkelen van ons platform.
 • Je voert taken uit in frontend-ontwikkeling, backend-ontwikkeling en testing.
 • Je helpt mee met het inrichten van de architectuur van nieuwe applicaties.
 • Je draagt bij aan de kennis van het team, door het uitwisselen van feedback en het geven van jouw mening over verbeterpunten.
 • Je helpt met het coördineren van nieuwe versies van applicaties met uitrol naar de cloud.
 • Je werkt nauw samen met de business, UX-experts en designers om tot het beste resultaat te komen.
 • Je ontwikkelt koppelingen met externe partijen en systemen.
 • Je zorgt voor optimale data structuren en voor behoud van data integriteit.

Wij bieden

 • Een fulltime baan voor langere tijd binnen een snelgroeiende organisatie;
 • Ruimte voor nieuwe ideeën en optimaliseren van onze huidige processen;
 • Een team dat staat voor eerlijkheid, gezelligheid en professionele motivatie;
 • Een vrijdagmiddagborrel in onze eigen bar om gezellig het weekend in te gaan;
 • Een passend marktconform salaris (tussen EUR 4.000-6.000);
 • Een ideale kantoorlocatie in Rotterdam;
 • Optie tot thuiswerken, op kantoor of een gezonde mix.

Wij vragen

 • Jij hebt een HBO- of WO-werk- en -denkniveau;
 • Jij werkt zelfstandig en georganiseerd;
 • Jij hebt 5+ jaar ervaring met C# .NET, Microsoft SQL Server, Entity Framework en ASP.NET. Ervaring met .NET Core is een pré;
 • Jij hebt veel ervaring met Javascript (Typescript) en schrikt niet van een beetje CSS (Sass);
 • Jij hebt kennis van Windows Server, kennis van Azure of AWS is een pré.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Onze diversiteit aan achtergronden, culturen en perspectieven is essentieel om ons te helpen ons momentum vast te houden. Onze zakelijke en technische uitdagingen zijn uniek, we hebben zoveel mogelijk verschillende stemmen nodig om ze samen op te lossen - stemmen zoals die van jou. Dus het maakt niet uit waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft, we heten je welkom om je ware zelf te zijn bij Staffyou.
Studies tonen aan dat vrouwen en leden van ondervertegenwoordigde gemeenschappen alleen solliciteren naar banen als ze aan 100% van de kwalificaties voldoen. Klinkt het als jou? Dan moedigt Staffyou je aan om te heroverwegen en te solliciteren.

Interesse?

Klink dit als de baan voor jou? Wij zien je CV en korte motivatie graag verschijnen. Voor vragen kun je contact opnemen met Pavle.

Tot snel bij Staffyou!

Pavle Beslic
Pavle Beslic CEO & Founder

Job description

We are looking for a developer to further expand our platform. As a full stack developer you will work with all parts of our platform, from server to client. Whether it's fixing existing bugs or creating new functionality, you always do your best work.

About you

Programming is your passion, you think in code. You stay informed of the changes and new developments in your field. You are interested in the entire process from server to client. You like to deliver a functional application that also looks good. You can work independently, but you can also assert yourself in a team. You are critical of your own work and are not satisfied with the quick and dirty fix.

About Staffyou

We are a group of ambitious professionals and we go all out for profit. At the same time, we also want to have fun and enjoy the journey. That is only possible if you are passionate. We want you as you are; you can, may and must be yourself. At Staffyou we do not have a 9 to 5 mentality and help each other when necessary. We respect each other and dare to coach each other where necessary. Everyone at Staffyou has his or her own unique skills and your talents contribute to the development of our platform, everyone is equally important.

As a technology company, we are focused on innovation in the temporary employment industry and gig economy. We see a future in which everyone can work in a fair and transparent manner. A future in which we achieve the right match for every client and job seeker in the most efficient way. Since our inception, we have significantly increased our market share every year due to our unique approach.

The IT team is a small flexible group of mid-thirties who like to joke. Not tight in suit; but how you feel good. If you feel at home in the world of films and series, memes, sports, games and technology, then you've come to the right place. With the mindset "it's done when it's done" we work both at home and at the office.

What are you going to do

 • You will start updating and further developing our platform.
 • You perform tasks in frontend development, backend development and testing.
 • You help set up the architecture of new applications.
 • You contribute to the knowledge of the team by exchanging feedback and giving your opinion on points for improvement.
 • You help coordinate new versions of applications with rollout to the cloud.
 • You work closely with the business, UX experts and designers to achieve the best result.
 • You develop links with external parties and systems.
 • You ensure optimal data structures and maintain data integrity.

We offer

 • A full-time job for a longer period of time within a fast-growing organization;
 • Room for new ideas and optimizing our current processes;
 • A team that stands for honesty, conviviality and professional motivation;
 • A Friday afternoon drink in our own bar to start the weekend;
 • An appropriate market salary (between EUR 4.000-6.000);
 • An ideal office location in Rotterdam;
 • Option to work from home, at the office or a healthy mix.

We ask

 • You have an HBO or WO work and thinking level;
 • You work independently and organized;
 • You have 5+ years of experience with C# .NET, Microsoft SQL Server, Entity Framework and ASP.NET. Experience with .NET Core is an advantage;
 • You have a lot of experience with Javascript (Typescript) and are not afraid of a little CSS (Sass);
 • You have knowledge of Windows Server, knowledge of Azure is an advantage.

Diversity, Equality and Inclusion

Our diversity of backgrounds, cultures and perspectives is essential to help us maintain our momentum. Our business and technical challenges are unique, we need as many different voices as possible to solve them together - voices like yours. So no matter where you come from, who you love or what you believe in, we welcome you to be your true self at Staffyou.
Studies show that women and members of underrepresented communities only apply for jobs if they meet 100% of the qualifications. Does it sound like you? Then Staffyou encourages you to reconsider and apply.

Interesting?

Then we would like to meet you! You can apply directly. For questions Pavle / CEO.

Pavle Beslic
Pavle Beslic CEO & Founder

Full stack .NET developer

Reageer op deze vacature

Onze klanten

 • Holland Casino
 • Montapacking
 • Pieter Pot
 • Diergaarde Blijdorp
 • Stadion Feijenoord
 • Getir