Vacature

Chief Information Officer

Terug naar het overzicht

→ English

Wil je aan de slag bij een disruptieve scale-up in de gig-economy? Werken in een snelle en uitdagende omgeving?

We zijn op zoek naar een CIO/CTO om onze IT-afdeling verder te structureren. Deze rol vertegenwoordigt engineering, digital product & design en data & IT in het Management Team en rapporteert aan de CEO. Je gaat werken vanuit Rotterdam.

Jouw doel

Je brengt diepgaande kennis, expertise en thought leadership op het gebied van digitale ontwikkeling, customer journey thinking, IT & security en data & analytics. Je bent een natuurlijke leider die moeiteloos agile teams kan aannemen, bouwen en leiden in een internationale omgeving. In deze rol bepaal je de strategische richting van de Tech-afdeling, bouw en beheer je goed presterende teams en bedenk je niet-traditionele oplossingen voor complexe zakelijke uitdagingen.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelen van de overall strategie, doelstellingen en (innovatie)roadmap voor digitaal product & design, engineering, data & IT infrastructuur in lijn met de overall Staffyou strategie;
 • Stimuleer continue digitale productinnovaties en technologische verbeteringen op basis van diepgaand consumenteninzicht door onderzoek en gegevens;
 • Ontwerpen en uitvoeren van onze lange termijn platformstrategie;
 • Ervoor zorgen dat technologiestandaarden en best practices in de hele organisatie worden gehandhaafd;
 • Bijdragen aan standaardisatie van technologieën en evolutie van best practices door samen te werken met interne en externe partners;
 • Bevorder een cultuur van autonomie, transparantie en teamwork in een klantgerichte omgeving;
 • De digitale productagenda aansturen om ervoor te zorgen dat Staffers de best mogelijke digitale klantervaring hebben;
 • Het aannemen, ontwikkelen, coachen en ondersteunen van de tech leaders binnen hun rol;
 • Help het team bij cruciale besluitvorming met betrekking tot Tech, Product, UX/UI, Data, IT, infrastructuur, architectuur en schaalbaarheid;
 • Toezien op de IT-roadmap, processen en (cyber)beveiligingsinspanningen van het bedrijf;
 • De technologische middelen van het bedrijf afstemmen op de korte- en langetermijndoelstellingen van de organisatie;
 • Het implementatieplan en de uitvoeringstijdlijn schetsen en de uitvoering van deze plannen aansturen;
 • Breng belanghebbenden en ondersteuningsteamleiders op elkaar af om gedetailleerde roadmaps voor de implementatie van digitale producten, digitale engineering en data-analyse te definiëren en verzoeken te prioriteren;
 • Volg markten en trends van concurrenten en begrijpt huidige en toekomstige behoeften op het gebied van digitale producten en engineering;
 • Samenwerken met alle belanghebbenden om de maximale bedrijfswaarde in de organisatie te bereiken;
 • Creëer een sterke cultuur om de juiste multidisciplinaire professionals voor het team aan te trekken.

Jij brengt

 • Je hebt een passie voor het coachen en aansturen van mensen;
 • Aantoonbare internationale ervaring als CIO/CTO of soortgelijke leiderschapsrol;
 • Uw CIO/CTO-ervaring combineert technische/technische vaardigheden met verantwoordelijkheid voor productbeheer in een datagestuurde omgeving;
 • Ervaring in internationale B2B organisaties waar technologie een bewezen accelerator voor groei was;
 • Universitair diploma of academisch werk-/denkniveau met 7+ jaar vooruitstrevende relevante bedrijfservaring, waaronder in een leidinggevende functie;
 • Diepgaande kennis en passie rond (opkomende) technologieën en hun potentieel om business en commercie te veranderen;
 • Sterke ervaring in product- en design thinking;
 • Platformervaring samen met een bewezen staat van dienst in het leveren van innovatieve oplossingen van visie tot uitvoering op een agile en iteratieve manier;
 • Sterke data-analysevaardigheden en ervaring in het creëren van een datagedreven besluitvormingscultuur;
 • Sterk leiderschap, strategisch denken en een bewezen staat van dienst in het aansturen van producten en technologie om zakelijk succes mogelijk te maken;
 • Vermogen om effectieve relaties en communicatie binnen het managementteam te ontwikkelen en te onderhouden;
 • Sterke presentatievaardigheden en het vermogen om complexe zaken op een gemakkelijk te begrijpen manier uit te leggen;
 • Aantoonbaar zakelijk inzicht gecombineerd met een sterke technische basis;
 • Een hands-on, teamspeler die met veel vrijheid kan omgaan en het team de ruimte geeft om innovatieve kaders te creëren zodat resultaten worden behaald

Wij bieden

 • EUR 60.000-80.000 bruto salaris
 • Pensioenplan
 • Alle andere basiszaken (laptop, reiskosten etc)

Neem voor vragen contact op met Pavle (CEO) +31 6 21 89 38 88. Tot snel!

Functieomschrijving

Job description

Want to disrupt the future of work? Join on of the world leaders in the on-demand gig economy? Work in a fast paced and challenging environment and be pivotal in our success?

We are looking for a CIO/CTO to further structure our IT department. This role represents engineering, digital product & design and data & IT in the Management Team and reports to the CEO. The role is based out of Staffyou HQ in Rotterdam.

Your goal

You bring deep knowledge, expertise and thought leadership on digital development, customer journey thinking, IT & security and data & analytics. You are a natural leader who can effortlessly hire, build and lead agile teams in an international environment. In this role you will set the strategic direction of the Tech department, build/manage high performing teams and come up with non-traditional solutions to complex business challenges.

Your responsibilities

 • Develop the overall strategy, objectives and (innovation) roadmap for digital product & design, engineering, data & IT infrastructure in line with the overall Staffyou strategy;
 • Drive continuous digital product innovations and technology improvements based on deep consumer insight by research and data;
 • Design and execute our long-term platform strategy;
 • Ensure that technology standards and best practices are maintained across the organization;
 • Contribute to standardization of technologies and evolution of best practices by collaborating with internal and external partners;
 • Promote a culture of autonomy, transparency, and teamwork, within a customer focused environment;
 • Drive the digital product agenda to ensure that Staffers have the best possible digital customer experience;
 • Hire, develop, coach and support the tech leaders within their roles;
 • Help the team in pivotal decision making concerning Tech, Product, UX/UI, Data, IT, infrastructure, architecture and scalability;
 • Oversee the company's IT roadmap, processes and (cyber)security efforts;
 • Align the company's technology resources with the organization's short and long-term goals;
 • Outline the implementation plan and execution timeline, and drive execution of these plans;
 • Align stakeholders and support team leads to define detailed digital product, digital engineering and data analytics implementation roadmaps, and prioritize requests;
 • Track markets and competitor trends and understands current and future digital product & engineering needs;
 • Collaborate with all stakeholders to reach the maximum business value possible in the organisation;
 • Create a strong culture to attract the right kind of multi -disciplinary professionals to the team.

You bring

 • You have a passion for coaching and managing people;
 • Proven international experience as a CIO/CTO or similar leadership role;
 • Your CIO/CTO experience blends technical/engineering skills with product management responsibility in a data-driven environment;
 • Experience in international B2B organisations where technology was a proven accelerator for growth;
 • University degree or academic working / thinking level with 7+ more years of progressive relevant business experience, including in a leadership function;
 • Deep knowledge and passion around (emerging) technologies and their potential to change business and commerce;
 • Strong experience in product and design thinking;
 • Platform experience along with a proven track record in delivering innovative solutions from visioning to execution in an agile and iterative manner;
 • Strong data analysis skills, and experience in creating a data driven decision making culture;
 • Strong leadership, strategic thinking and a proven track record of driving product & technology to enable business success;
 • Ability to develop and maintain effective relationships and communication within the management team;
 • Strong presentation skills and the capacity to explain complex matters in an easy to understand way;
 • Demonstrated business acumen combined with strong technical foundations;
 • A hands-on, team player who can deal with a lot of freedom and give the team space to create innovative frameworks so that results are achieve

Our offer

 • EUR 60.000-80.000 gross salary
 • Pension plan
 • All other basic stuff (laptop, travel expense etc)

For questions contact Pavle (CEO) +31 6 21 89 38 88. See you soon!

Chief Information Officer

Reageer op deze vacature

Onze klanten

 • Hilton
 • Holland Casino
 • Montapacking
 • Diergaarde Blijdorp
 • Getir
 • Pieter Pot